IIEC2015-1158-Copy2

تعیین معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEMATEL