روش‌های حذف هارمونیک در سیستم‌های قدرت

15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

چکیده — ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن هارمونیک‌ها در سیستم‌های ﻗﺪرت به‌طور ﺳﻨﺘﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﭘﺴﯿﻮ اﺳﺘﻔﺎده می‌شد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ داراي ﻋﯿﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮي ﯾﺎ ﻣﻮازي ﺑﺎ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﻪ آن‌ها و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻋﯿﻮب از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي اﮐﺘﯿﻮ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي اﮐﺘﯿﻮ، ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ سری ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ولتاژ کنترل‌شده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر غیرخطی به‌صورت سری ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ولتاژ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ موردنیاز را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺰرﯾﻖ می‌کنند.

ﺑﺎ بررسی‌های انجام‌شده ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ سری در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ تولیدکننده ولتاژ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ داراي ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺌﻮري ﺗﻮان لحظه‌ای جهت ﮐﻨﺘﺮل ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﺪون ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ داراي ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮده وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ، برای داشتن ولتاژ متعادل در سیستم نیاز به تغییر استراتژی کنترلی وجود دارد.

واژه‌های کلیدی — هارمونیک؛مدل سازی؛ فیلتر پسیو؛ فیلتر اکتیو؛ فیلتر اکتیو سری.

 

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.